Tan zhi hui warpriest
Tan zhi hui healing pot

wip

Warpriest

Polished up one of the characters I did for spitpaint group :)

--------
https://www.instagram.com/kudaman_89/
http://kudaman.tumblr.com/
https://www.behance.net/KudaMan