Tan zhi hui final
Tan zhi hui 1

Aviator

Submission to character design challenge.